تست خلاقیت

12 سوال زیر، میزان گرایش فرد را به خلاقیت می سنجد، در صورتی که عبارت مورد نظر با ویژگی های شخصیتی شما انطباق دارد، گزینه ی " بله " و در غیر اینصورت گزینه ی " خیر " را انتخاب کنید. گرایش به خلاقیت برای شروع روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید. [WpProQuiz 5]
بیش تر بخوانید