تست موفقیت طلبی

پنج هدف در مقابل شما قرار دارد که هر یک از آنها به ترتیب، فاصله اش از دیگری بیشتر است. بنابراین، نشانه گرفتن آن نیز مشکل تر است. یکی از اهداف را انتخاب کنید و در انتها می توانید ببینید که آیا شما فرد موفقیت طلبی هستید. ۱- انتخاب هدف الف بسیار آسان است و تقریباً در دسترس است و اگر آزمون شونده آن را ...
بیش تر بخوانید